Komunikat WINB nr 5

Komunikat
Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych
w związku z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa obiektów budowlanych
spowodowanym ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.
 
 
         Ze względu zbliżający się okres zimowy przypominam, iż w okresie występowania niekorzystnych zjawisk, tj. obfitych opadów śniegu połączonych z niskimi temperaturami, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek stałego monitorowania stanu technicznego podległych obiektów (np. grubość pokrywy śnieżnej, oblodzenie).  Wynika to  
z treści art. 61 ust.2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu  w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałowujących na obiekt, związanych z działaniem sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
            W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku, między innymi poprzez stałą kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.
            W związku ze wzmożonym występowaniem zagrożeń spowodowanych eksploatacją urządzeń grzewczych, zwracam szczególną uwagę na spoczywający na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego instalacji grzewczych, gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. (art. 62 ust.1 pkt 1c Prawa budowlanego). Na właścicielach i zarządcach spoczywa obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, bezpieczeństwa mienia,
tj. pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą eksploatację urządzeń związanych z obsługą obiektu.
Jednocześnie informuję na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zamieszczono  Komunikat do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego 2013.
Strona www.gunb.gov.pl /Informacje/Komunikaty

metryczka


Wytworzył: Dorota Dąbrowska (19 listopada 2013)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (19 listopada 2013, 12:33:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2750