Komunikat WINB nr 3


Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi dotyczący
obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych w obiektach budowlanych
 
            W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz ze stwierdzeniem niepokojącego wzrostu liczby osób poszkodowanych w wyniku pożarów, przypominam
o obowiązku zapewnienia przez zarządców i właścicieli wykonania okresowych kontroli zgodnie
z art. 62 Prawa budowlanego, w tym między innymi przewodów kominowych, wentylacyjnych, dymowych i spalinowych jak również instalacji gazowej łącznie z badaniem szczelności urządzeń odbiorczych. Kontrolę powinna przeprowadzić osoba o odpowiednich uprawnieniach. Zarządca obiektu winien wymagać, by protokół z przeprowadzonej kontroli okresowej nie zawierał jedynie stwierdzeń „stan dobry” lub „stan zły”, ale powinien zawierać opis rodzaju i stanu technicznego przewodów i instalacji, schemat i miejsce podłączenia, ocenę przydatności do użytkowania oraz wynik badania wraz z określeniem metody badania i użytych urządzeń.  W protokole powinno  być odnotowane, czy zostały wykonane zalecenia poprzedniej kontroli.  Nie wywiązanie się przez właściciela lub zarządcę z obowiązków nałożonych przepisami rozdziału VI ustawy Prawo budowlane jest zagrożone karami, a organ nadzoru zobowiązany jest do podejmowania czynności administracyjnych.

Proszę również o szczególne wyczulenie i zwracanie uwagi na zagrożenia i konieczność zachowania ostrożności podczas użytkowania zastępczych źródeł grzewczych takich jak przenośne grzejniki elektryczne, gazowe i piecyki na drewno czy węgiel. Konieczne jest zapewnienie właściwej wentylacji w pomieszczeniach zapewniającej odpowiednią wymianę powietrza.

Jednocześnie przypominam, że na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, istnieje konieczność kontroli możliwości bezpiecznego użytkowania obiektu, w przypadkach wystąpienia między innymi takich zjawisk jak: silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary. 

Ponadto proszę o podejmowanie czynności sprawdzających stan techniczny obiektów w związku z przygotowaniem do okresu zimowego.
 
                                                         Łódzki Wojewódzki Inspektor
                                                         Nadzoru Budowlanego
                                                           Jacek Szer

metryczka


Wytworzył: Dorota Dąbrowska (17 listopada 2010)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (18 listopada 2010, 09:56:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4269