Ogłoszenie 108502

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Budowlanego
W Wydziale Inspekcji i Kontroli


Wymiar etatu: 1
liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Adres urzędu:
90-113 Łódź, ul. Romualda Traugutta 25

ZAKRES ZADAŃ

· prowadzenie kontroli robót i obiektów budowlanych oraz inspekcji terenowych i oględzin
· analiza dokumentacji technicznej,
· prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji i postanowień.
· prowadzenie samochodu służbowego,
· kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
· przyjmowanie interesantów celem udostępnienia akt oraz udzielania stosownych wyjaśnień,
· udział w naradach i szkoleniach,
· rozpatrywanie skarg i wniosków,
· udział w kontrolach działalności powiatowych organów nadzoru budowlanego i  administracji    
  architektoniczno - budowlanej,
· nakładanie mandatów karnych,
· udział w kontrolach i inspekcjach wspólnie z innymi organami np. GINB,
· sporządzanie protokołów, ocen oraz wystąpień pokontrolnych,
· prowadzenie rejestrów,
· przygotowywanie zestawień statystycznych,
·współpraca z PINB.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

· Wykształcenie: średnie
· Doświadczenie zawodowe w budownictwie
· Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
· Znajomość Kodeksu postępowania  administracyjnego i ustawy Prawo budowlane oraz przepisów z nią związanych
· Prawo jazdy kat. B
· Posiadanie obywatelstwa polskiego
· Korzystanie z pełni praw publicznych
· Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
  skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
· Wykształcenie: wyższe budowlane
· Doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej
· Umiejętność pracy w zespole
· Dobra odporność na stres
· Zdyscyplinowanie
· Komunikatywność
· Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych


OFERUJEMY
· Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
· Stabilne zatrudnienie
· Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od 
  udokumentowanego stażu pracy
· Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
· Wypłaty z funduszu nagród - uzależnione od wyników pracy
· Nagrody jubileuszowe
· Dobra atmosfera pracy
· Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach.

DOSTĘPNOŚĆ

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą wagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

- Jako osoba z niepełnosprawnością możesz korzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

WARUNKI PRACY

· Praca w siedzibie inspektoratu przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych
· Udział w naradach i szkoleniach
· Praca na placu budowy, w obiektach budowlanych oraz w trudnych warunkach terenowych,
· Analiza zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało czytelnym pismem odręcznym
· Prowadzenie rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań

DODATKOWE INFORMACJE

· Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym e-mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
· Oświadczenia podpisz własnoręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
· Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
· Nie rozpatrzymy oferty którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to również uzupełniania ofert
· Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
· Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
· Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

· CV i list motywacyjny
· Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie  wykształcenia
· Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie  doświadczenia zawodowego/stażu pracy
· Kopie uprawnień budowlanych
· Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
· Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
· Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

· Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
· Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
Dokumenty należy złożyć do: 14 listopada 2022r. 

Aplikuj

* w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Ogłoszenie nr 108502"
adres: 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi.
ul. R. Traugutta 25, 90-113 Łódź, XIV piętro,
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych o naborze

WZORY OŚWIADCZEŃ
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (400kB) pdf

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator Danych
Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Gen. Romualda Traugutta 25, (90-001 Łódź), tel. 0-42 637 70 28, fax 0-42 639 98 79, e-mail winb@lodz.uw.gov.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:
1) wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w:
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
c) ustawie z dnia 15 listopada 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
d) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
e) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
f) ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO)
3) wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo przy każdej załatwianej sprawie.
4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze, firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do;
1) prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do danych przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której Pani/Pana dane pozyskano;
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem, ograniczenia przetwarzania nie wpływa na:
a) prowadzenie rejestrów i ewidencji w związku z otrzymywaniem od organów administracji architektoniczno-budowlanej:
· kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym
· kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem
· kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego
b) czynności związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
c) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
d) prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego;
4) prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO z zastrzeżeniem:
· ust. 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
· ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym
· ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
6) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
7) cofnięcia udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
8) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, w przypadkach w których przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku ustawowego, w pozostałych sprawach jest dobrowolne. Konsekwencje odmowy podania danych wynikają z przepisów prawa na podstawie, których działa Administrator lub w przypadku dobrowolności ich podania mogą uniemożliwić lub utrudnić załatwienie sprawy.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


metryczka


Wytworzył: Dorota Dąbrowska (18 października 2022)
Opublikował: Małgorzata Rusinkiewicz (18 października 2022, 12:32:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100