Ogłoszenie 2/2022

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Skierniewice

Wymagania:

Kandydat na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powinien spełniać wymagana określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010r. nr 27, poz. 134 z późn. zm.), tj. posiadać:
  • wykształcenie wyższe,
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
a ponadto:
  • obywatelstwo polskie,
  • 5 lat doświadczenia zawodowego,
  • umiejętność kierowania zespołem,
  • znajomość i umiejętność stosowania przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność obsługi komputera.
Wymagania pożądane:
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w tym w szczególności w organach nadzoru budowlanego bądź administracji architektoniczno – budowlanej,
  • 2 lata na stanowiskach kierowniczych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia (cv, list motywacyjny, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kopię uprawnień budowlanych, kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kopie świadectw pracy, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności) należy składać w zamkniętej kopercie na adres: 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi,
90-113 Łódź ul Traugutta 25 

Termin składania dokumentów:
do dnia 11.03.2022 r. (liczy się data wpływu do Inspektoratu)

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu  42 637 47 33 lub winb@lodz.uw.gov.pl 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacujne: list motywacyjny, cv (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z późn. zm.) oraz opatrzone własnoręcznym podpisem bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePuap lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznych.

Ogłoszenie 2/2022 (39kB) word


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator Danych
Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Gen. Romualda Traugutta 25, (90-001 Łódź), tel. 0-42 637 70 28, fax 0-42 639 98 79, e-mail winb@lodz.uw.gov.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:
1) wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w:
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
c) ustawie z dnia 15 listopada 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
d) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
e) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
f) ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO)
3) wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo przy każdej załatwianej sprawie.
4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze, firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do;
1) prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do danych przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której Pani/Pana dane pozyskano;
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem, ograniczenia przetwarzania nie wpływa na:
a) prowadzenie rejestrów i ewidencji w związku z otrzymywaniem od organów administracji architektoniczno-budowlanej:
· kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym
· kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem
· kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego
b) czynności związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
c) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
d) prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego;
4) prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO z zastrzeżeniem:
· ust. 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
· ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym
· ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
6) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
7) cofnięcia udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
8) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, w przypadkach w których przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku ustawowego, w pozostałych sprawach jest dobrowolne. Konsekwencje odmowy podania danych wynikają z przepisów prawa na podstawie, których działa Administrator lub w przypadku dobrowolności ich podania mogą uniemożliwić lub utrudnić załatwienie sprawy.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

metryczka


Wytworzył: Dorota Dąbrowska (17 lutego 2022)
Opublikował: Małgorzata Rusinkiewicz (17 lutego 2022, 12:34:12)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Rusinkiewicz (21 lutego 2022, 13:09:16)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 401