Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletyn informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Data publikacji strony internetowej: 1990-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word - lub są skanami dokumentów.
 • Pliki zamieszczane w serwisie będą dostosowywane do wymagań osób o szczególnych potrzebach.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 
 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Lefik-Babiasz.
 • E-mail: winb@lodz.uw.gov.pl
 • Telefon: 502761822
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
 • E-mail: winb@lodz.uw.gov.pl
 • Telefon: 0-42 637 70 28
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek  jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.  Wewnątrz budynku jest winda, dostosowana do wymagań osób o szczególnych potrzebach. Najbardziej dogodne wejście znajduje się od frontu budynku  drzwi otwierają się automatycznie.

Przed budynkiem znajduje się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze. W budynku mieszczą się cztery windy głośnomówiące. Brak oznaczeń w języku braila.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.

metryczka


Wytworzył: Ewa Lefik-Babiarz (23 września 2020)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (23 września 2020, 08:56:00)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (21 stycznia 2021, 18:44:07)
Zmieniono: zmiana nr telefonu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2369