Inspektor danych osobowych


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi,
działając, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji

Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Zamawiającego.

Podmiotem świadczenia usług jest Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi.
Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest wykonywanie obowiązków przewidzianych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 poprzez świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37-39 RODO, celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 
AKTY PRAWNE:
1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 
Do zadań inspektora należy zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników i innych osób zatrudnionych u Zamawiającego, przetwarzających dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów prawa o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie;
2. monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych obowiązujących przepisów prawa oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych;

3. przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń dla pracowników WINB w Łodzi  w zależności od potrzeb i zgłoszenia Zamawiającego oraz zmieniających się przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

4. przeprowadzanie audytu zgodności ochrony danych osobowych w WINB w Łodzi, nie rzadziej niż raz w roku i wskazanie Zamawiającemu koniecznych do podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości ujawnionych wskutek przeprowadzenia audytu;

5. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;

6. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów;

8. zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą;

9. prowadzenia rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;

10. udzielanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich, skutecznych środków technicznych, organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe.

11. przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych;

12. nadzór nad przesłankami przetwarzania danych osobowych;

13. wsparcie przy udostępnianiu, powierzaniu danych osobowych oraz spełnieniu obowiązku informacyjnego:
a) wsparcie procesu udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe,
b) wsparcie w procesie powierzania danych osobowych innym podmiotom,
c) opracowanie i modyfikacja treści klauzul informacyjnych,
d) weryfikacja zawartych i zawieranych umów powierzenia;

15. opiniowanie procedur wewnętrznych WINB w Łodzi z zakresu ochrony danych osobowych; doradzanie administratorowi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
   
Warunki czasowe pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych:

 
1. Zamawiający wymaga dostępności inspektora pod numerem telefonu oraz pocztą e-mail w każdy dzień roboczy w godzinach pracy WINB w Łodzi.
2. Inspektor będzie realizował bieżące zadania zlecone przez Zamawiającego, niezwłocznie, jednak w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni.
3. Terminy wykonania zadań wymagających dłuższego czasu ich realizacji będą ustalane na bieżąco z Zamawiającym.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00

metryczka


Wytworzył: Jarosław Karolewski (2 sierpnia 2019)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (2 sierpnia 2019, 09:56:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498