Komunikat 5/2019


Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli
i zarządców użytkowanych obiektów budowlanych


W związku z utrzymującym zagrożeniem pożarowym przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach leśnych.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy - Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlanym należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej). Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z koniecznością m.in. bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania (bezpieczeństwo pożarowe).

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

                                             

                                            Łódzki Wojewódzki Inspektor
                                             Nadzoru Budowlanego

                                    mgr inż arch. Jarosław Karolewski

metryczka


Wytworzył: Jarosław Karolewski (2 lipca 2019)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (2 lipca 2019, 11:00:18)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (2 lipca 2019, 11:38:40)
Zmieniono: poprawa błędu literowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 690