2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 9/2017


Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 
starszy specjalista
w Wydziale Inspekcji i Kontroli
 
Wymiar etatu: 1
 
Liczba stanowisk: 1
 
Adres urzędu: 90-113 Łódź , ul. Traugutta 25
 
Miejsce wykonywania pracy: Łódź i województwo łódzkie
 
Warunki pracy:
 • praca w siedzibie Inspektoratu i w jednostkach kontrolowanych,
 • udział w krajowych naradach i szkoleniach.
Zakres zadań:
 • sporządzanie badań, analiz i ocen działalności powiatowych organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
 • przygotowywanie planów i programów kontroli wyżej wymienionych organów,
 • prowadzenie i koordynacja czynności kontrolnych,
 • prowadzenie dokumentacji kontroli,
 • przygotowywanie informacji o wynikach kontroli, statystyk i sprawozdań,
 • przygotowywanie wniosków do organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli.
 
Wymagania niezbędne:
 
 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, budowlane,
 • staż pracy: 2 lata w administracji państwowej lub samorządowej,
 • znajomość ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz standardów kontroli w administracji publicznej,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią związanych,
 • posiadania obywatelstwa polskiego,korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:

 
 • doświadczenie w kontroli państwowej i samorządowej,
 • umiejętność pracy w biurowych systemach informatycznych (Office, LEX, EZD),
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, orientacja na osiąganie celów,
 • prawo jazdy.
 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
 • kopie świadectw pracy,oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 
Termin składania dokumentów do dnia:
28 lipca 2017r.
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
 
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
 
Informacje dodatkowe: telefon 42 637-47-33
 
Inne informacje:
     
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

metryczka


Wytworzył: Ilona Podwysocka (13 lipca 2017)
Opublikował: Wojciech Turski (13 lipca 2017, 13:18:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587