Organy właściwe do w zakresie wyrobów budowlanych

Art. 11.
Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, są:
1)   wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego;
2)   Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Art. 12.

Do podstawowych obowiązków właściwych organów należy kontrola wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie oraz wykonywanie zadań, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Art. 13 ust. 1.

Do obowiązków wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego należy:
1) prowadzenie kontroli planowych i doraźnych;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji; (…)
3) udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;
4) zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych;
5) przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o wynikach zleconych badań próbek przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych opiniach, o których mowa w pkt 6;
6) wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Kucińska (26 lutego 2016)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (26 lutego 2016, 14:03:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1670