2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 6/2016

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

      inspektor

     Wydział Inspekcji i Kontroli


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1
      Liczba stanowisk 1

Adres urzędu:
      90-113 Łódź , ul. Traugutta 25

Miejsce wykonywania pracy:
      Łódź i województwo łódzkie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowanie decyzji i postanowień administracyjnych
 • udział w wizjach lokalnych i kontrolach
 • opracowanie protokołów kontroli
 • gromadzenie akt niezbędnych w prowadzonych postępowaniach
Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie. Udział w oględzinach, kontrolach i szkoleniach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy

Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kopiarki i innych urządzeń biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

wymagania niezbędne


wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej w nadzorze budowlanym,
pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • uprawnienia budowlane.

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy,
 • zdolność analitycznego myślenia i selekcjonowania informacji.
Wymagane dokumenty i oświadczenie:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie uprawnień budowlanych.
Inne dokumenty i oświadczenia:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów:

   6 kwietnia 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:
       Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
       90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
       Decyduje data wpływu do organu.
 
Informacje dodatkowe:
      (42) 637-47-33

Inne informacje:
      
       Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

metryczka


Wytworzył: Jan Wroński (23 marca 2016)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (29 marca 2016, 10:21:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864