2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 1/2016

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

      referent

     Wydział Orzeczniczo-Prawny


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.Wymiar etatu: 1
      Liczba stanowisk 1

Adres urzędu:
      90-113 Łódź , ul. Traugutta 25

Miejsce wykonywania pracy:
      Łódź , 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, sporadyczne uczestnictwo w wizjach lokalnych na terenie województwa łódzkiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowanie decyzji i postanowień administracyjnych
 • analiza dokumentacji
 • gromadzenie akt niezbędnych w toku postępowania
 • udział w oględzinach
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi
Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca w siedzibie urzędu, sporadycznie uczestnictwo w wizjach lokalnych na terenie województwa łódzkiego

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy

Praca przy komputerze, budynek częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane,
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
Wymagane dokumenty i oświadczenie:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentów potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku , gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów:

    03-02-2016 r.

Miejsce składania dokumentów:
       Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
       90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
 
Informacje dodatkowe:
      (42) 637-47-33

Inne informacje:
      
       Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

metryczka


Wytworzył: Monika Marchwicka (21 stycznia 2016)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (21 stycznia 2016, 14:06:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 847