2007 | 2008 | 2009 | 2010

Majątek 2010

Wartość majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 134 307,94- zł.

Przedmiotową strukturę majątku przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.
Składniki majątku
Wartość
1
Majątek trwały
117 645,14
1.1
Wartości niematerialne i prawne
9 303,88
1.2
Środki trwałe
108 341,26
1.2.1
Urządzenia techniczne i maszyny
35 358,84
1.2.2
Środki transportu
64 242,00
1.2.3
Inne środki trwałe
8 740,42
2
Majątek obrotowy
16 662,80
2.1
Należności i roszczenia
0,00
2.2
Środki pieniężne
16 662,80
3
Aktywa razem

134 307,94

Wartość składników majątku przedstawiono według ich wartości bilansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Kozłowska (28 kwietnia 2011)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (2 maja 2011, 13:02:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5517