2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 14/2011

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  • opracowywanie protokołów kontroli
  • tworzenie projektów decyzji i postanowień administracyjnych
  • udział w kontrolach
Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.

Działalność inspekcyjno-kontrolna jest częściowo wykonywana poza siedzibą urzędu. Potrzebna jest umiejętność stosowania przepisów prawa budowlanego i KPA. Rozpatrywane sprawy są różnorodne i wymagają indywidualnego rozpatrywania.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.

Praca biurowa przy użyciu komputera i urządzeń biurowych oraz zadania wykonywane w terenie (jazda samochodem służbowym)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

niezbędne:

    wykształcenie : wyższe techniczne

pozostałe wymagania niezbędne:

    uprawnienia budowlane
    znajomość przepisów KPA i Prawa budowlanego

wymagania dodatkowe:

    prawo jazdy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny,

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,

oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kopie uprawnień budowlanych,

kopie świadectw pracy,

Termin składania dokumentów :

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 21-12-2011

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź

Inne informacje:
(0 42) 637-47-33

metryczka


Wytworzył: Monika Marchwicka-Stawiana (6 grudnia 2011)
Opublikował: Wojciech Turski (12 grudnia 2011, 21:25:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1817