Działalność inspekcyjno - kontrolna 2008

Ogółem Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi przeprowadził w 2008 roku 541 kontroli i inspekcji terenowych w tym:
Kontrole i inspekcje użytkowanych obiektów budowlanych 144 sztuk.
 • drogowe obiektu budowlane
 • obiekty budowlane zlokalizowane na obszarach kolejowych
 • obiekty hydrotechniczne
 • obiekty budowlane na terenach zamkniętych
 • inne obiekty
Kontrole robót budowlanych 250 sztuki.
 • kontrole robót budowlanych 68 szt.
 • kontrole obowiązkowe 182 szt.
Kontrole kompleksowe urzędów 23 sztuki.
 • kontrole powiatowych organów nadzoru budowlanego 17 szt.
 • kontrole organów administracji architektoniczno - budowlanej 6 szt.
Kontrole wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 125 szt.
 • kontrole podmiotów gospodarczych 125 szt.
 • kontrole wyrobów budowlanych  szt.
W efekcie kontroli w 2008 roku WINB nie skierował wniosku do właściwego organu o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz wniosku z tytułu odpowiedzialności karnej.


Wyniki kontroli

Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego obejmuje między innymi przyjmowanie  zawiadomień o rozpoczęciu budowy i zawiadomień o zakończeniu budowy oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania i wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości w trakcie realizacji robót budowlanych należą istotne odstępstwa od warunków decyzji i zatwierdzonego projektu budowlanego, brak właściwego nadzoru na budowie, stosowanie wyrobów budowlanych niewłaściwie oznakowanych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Nagminnym uchybieniem inwestorów jest składanie niekompletnych wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
W 2008 roku zostało przekazanych do użytkowania 319 obiektów w tym:
 • na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy 95 obiektów budowlanych.
 • na podstawie pozwolenia na użytkowanie 224 obiektów budowlanych.
W związku z wprowadzeniem zmiany ustawy Prawo budowlane przeprowadzona jest  ewiedencjj obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 oraz ewidencja zawiadomień o przeprowadzonych kontrolach na podstawie art. 62 ust 1 pkt 3. W przypadku kontroli niektórych obiektów hydrotechnicznych znacznym utrudnieniem była konieczność ustalenia zarządcy lub właściciela obiektu oraz brak pozwolenia wodno - prawnego.

metryczka


Wytworzył: Dorota Dąbrowska (7 maja 2010)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (7 maja 2010, 08:24:40)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (7 maja 2010, 11:11:34)
Zmieniono: uzupełnienie treści informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6875