Zadania organu

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego


Centralnym organem administracji rządowej w sprawach określonych w ustawach: Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB). Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.) :

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako centralny organ administracji rządowej wykonuje zarówno zadania administracji architektoniczno-budowlanej, jak i nadzoru budowlanego we wszystkich obszarach budownictwa, z wyłączeniem budownictwa górniczego. Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego.

Do jego zadań, w szczególności, należy :

1. pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,

2. kontrolowanie działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;

3. prowadzenie centralnych rejestrów :

3.1. osób posiadających uprawnienia budowlane,
3.2. rzeczoznawców budowlanych,
3.3. ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są powoływani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej odwołuje Zastępców Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego posiada ustawowe kompetencje w sprawie obsady personalnej na stanowisku wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Wskazuje co najmniej trzech kandydatów, spośród których wojewoda powołuje wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. W przypadku gdy wojewoda w terminie 30 dni nie powoła na stanowisko żadnego z przedstawionych kandydatów, Główny Inspektor wskazuje spośród tych trzech osób kandydata na ww. stanowisko. Główny Inspektor posiada również kompetencje w zakresie odwoływania wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Wojewoda może odwołać wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jedynie na wniosek Głównego Inspektora lub w uzgodnieniu z nim.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) :

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w ustawie o wyrobach budowlanych oraz organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).

Do jego podstawowych obowiązków należy kontrola wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie; jak również :

1. prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB), w którym gromadzone są dane i informacje dotyczące wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym "B", niezgodnych z wymaganiami ustawy,

2. zatwierdzanie wojewódzkich rocznych planów kontroli,

3. przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych CE,

4. sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych CE.

Ponadto, do jego zadań jako organu wyspecjalizowanego należy - w odniesieniu do wyrobów budowlanych oznakowanych CE :

1. prowadzenie kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych wymagań i niezwłoczne informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzanych kontroli;

2. prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami i przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu tych postępowań;

3. niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii wydanych decyzji;

4. współpraca z Prezesem UOKiK.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić we własnym zakresie kontrole planowe i doraźne, zlecać badania pobranych, w toku kontroli, próbek wyrobów budowlanych, sporządzać roczne plany kontroli. Pełni również funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych.
metryczka


Wytworzył: Wojciech Turski (31 lipca 2007)
Opublikował: Wojciech Turski (1 sierpnia 2007, 15:38:29)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (8 stycznia 2016, 08:23:17)
Zmieniono: zmiana dziennika ustaw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14563