Prawo

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12.11.2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

***

Art. 81a
1. Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają
prawo wstępu :

       1) do obiektu budowlanego;

       2) na teren:

            a) budowy,
    b) zakładu pracy,
2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru
budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym – w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.
3. W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.
4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób.

Art.81c
1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:
    1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego
       do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;

     2) świadczących, że wyroby stosowane przy wykonywaniu robót
      budowlanych, a w szczególności wyroby budowlane, zostały wprowadzone
      do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
      odrębnymi.

2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.
3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.
4. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.


metryczka


Wytworzył: Wojciech Turski (31 lipca 2007)
Opublikował: Wojciech Turski (1 sierpnia 2007, 11:16:05)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (29 lutego 2016, 12:25:49)
Zmieniono: uaktualnienie przepisów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25115