katastrofy 2006

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12.11. 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U z 2010 r. Nr 1243, poz. 1623 z późn. zm.)


***

art. 73

1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań , elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
2. Nie jest katastrofą budowlaną :
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami
3) awaria instalacji

art. 74
Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego

art. 76
1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, jest obowiązany:
1) niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
2) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. W skład komisji, o której  mowa w ust. 1 pkt. 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawcy lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.
3. Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:
1) inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;
2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych;
3) osoby odpowiadające za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
4. Organ o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustanie. W razie nie wykonania  lub nadmiernej zwłoki wykonywaniu decyzji przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiązanego.


metryczka


Wytworzył: Dorota Dąbrowska (22 sierpnia 2007)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (22 sierpnia 2007, 13:01:12)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (14 czerwca 2013, 15:12:55)
Zmieniono: uaktualnienie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17373