Właściwość organu


Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

***

Do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 3, w sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane dotyczących obiektów i robót budowlanych
  • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,
  • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • usytuowanych na obszarze kolejowym;
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
  • usytuowanych na terenach zamkniętych.

Do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako organu drugiej instancji należy rozpatrywanie :
  • odwołań i zażaleń dotyczących decyzji i postanowień powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
  • zażaleń na bezczynność organu nadzoru budowlanego I instancji,
  • wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji wydanych przez organy nadzoru budowlanego I instancji,
  • skarg na działalność organów nadzoru budowlanego I instancji

Właściwość miejscowa organu ogranicza się do terenu województwa łódzkiego.metryczka


Wytworzył: Wojciech Turski (31 lipca 2007)
Opublikował: Wojciech Turski (1 sierpnia 2007, 09:42:40)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (14 czerwca 2013, 13:09:33)
Zmieniono: uaktualnienie zapisów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22286