Strona główna

Strona główna

e
e
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

REGON 472061020­
NIP 725-17-13-787

tel. 42  637 70 28
fax 42  639 98 79 e-mail winb@lodz.uw.gov.pl

Godziny pracy :
                    Poniedziałek od 8:00 do 16:00
                    Wtorek od 9:00 do 17:00
                    Środa od 8:00 do 16:00
                    Czwartek od 8:00 do 16:00
                    Piątek od 7:00 do 15:00

Interesantów  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje we wtorki od godz. 14:00 do godz. 17:00 oraz inspektorzy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 1 stycznia 2023 r. pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl dostępna jest Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB), która jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

c-KOB umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
Dodatkowo szczegółowe wytyczne prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego (KOB) określone zostały w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. u. z 2022 r., poz. 2778).

Zdjęcie
Zdjęcie

Ponadto, wszelkie informacje nt. c-KOB znajdą Państwo na poniższych stronach:

https://www.gunb.gov.pl/strona/c-kob
https://www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi-0#c-KOB

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdjęcie
link do e-Budownictwo: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/


--------------------------------------------------------------------------------------------------Komunikat
Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych
w związku z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa obiektów budowlanych
spowodowanym ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.
 
 
         Ze względu zbliżający się okres zimowy przypominam, iż w okresie występowania niekorzystnych zjawisk, tj. obfitych opadów śniegu połączonych z niskimi temperaturami, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek stałego monitorowania stanu technicznego podległych obiektów (np. grubość pokrywy śnieżnej, oblodzenie). 
Wynika to z treści art. 61 ust.2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu  w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
            W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku, między innymi poprzez stałą kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.
            W związku ze wzmożonym występowaniem zagrożeń spowodowanych eksploatacją urządzeń grzewczych, zwracam szczególną uwagę na spoczywający na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego instalacji grzewczych, gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. (art. 62 ust.1 pkt 1c Prawa budowlanego). Na właścicielach i zarządcach spoczywa obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, bezpieczeństwa mienia, tj. pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą eksploatację urządzeń związanych z obsługą obiektu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKAT INFORMACYJNY

 Od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje można składać online, bezpośrednio w CEEB https://ceeb.gov.pl/
lub w wersji papierowej za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 Deklarację składane są od 1 lipca 2021 r. dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosi 12 m-cy – upływa zatem z dniem 30 czerwca 2022 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 14 dni.
Deklaracje muszą złożyć właściciele bądź zarządcy/administratorzy budynków zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych, w których występują źródła ciepła.

Koordynatorem jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Zdjęcie
Zdjęcie

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat
Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych
w związku z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa obiektów budowlanych
spowodowanym ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.
 
 
         Ze względu zbliżający się okres zimowy przypominam, iż w okresie występowania niekorzystnych zjawisk, tj. obfitych opadów śniegu połączonych z niskimi temperaturami, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek stałego monitorowania stanu technicznego podległych obiektów (np. grubość pokrywy śnieżnej, oblodzenie). 
Wynika to z treści art. 61 ust.2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu  w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
            W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku, między innymi poprzez stałą kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.
            W związku ze wzmożonym występowaniem zagrożeń spowodowanych eksploatacją urządzeń grzewczych, zwracam szczególną uwagę na spoczywający na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego instalacji grzewczych, gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. (art. 62 ust.1 pkt 1c Prawa budowlanego). Na właścicielach i zarządcach spoczywa obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, bezpieczeństwa mienia, tj. pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą eksploatację urządzeń związanych z obsługą obiektu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii COVID-19 - koronawirusa
Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca się z prośbą o ograniczenie bezpośredniego kontaktu petentów z pracownikami inspektoratu wyłącznie do sytuacji wyjątkowych, nagłej konieczności lub wystąpienia zagrożenia, na rzecz komunikacji telefonicznej, e-maliowej lub korespondencyjnej.

Wnioski i podania można również składać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl). 

Uwaga! 
Szczepienia przeciw COVID-19 
Kliknij i dowiedz się więcej o szczepieniach
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuletyn Informacji Publicznej
Niniejszy biuletyn został stworzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.) i jest prowadzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 2007 roku (Dz.U. Nr 10, poz. 68) oraz spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku (Dz.U. Nr 212, poz. 1766)

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Osoby, chcące uzyskać informację z zakresu działania Inspektoratu, proszone są o wypełnienie formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz przesłanie go pocztą na adres :

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
90-113 Łódź, ul.Traugutta 25

lub faksem na numer : 42 639-98-79
lub pocztą elektroniczną na adres: winb@lodz.uw.gov.pl

wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest obowiązujący
wniosek o udostęponienie informacji publicznej (95kB) plik

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:  Jacek Krzyżaniak kontakt poprzez adres e-mail iod@synergiaconsulting.pl,  telefon 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby WINB w Łodzi


<center><a href='http://kprm.gov.pl/' target='_blank'><img alt='KPRM' src='http://http://bip.lodz.winb.gov.pl/admin/bip_download.php?id=28'></a></center>
KPRM


metryczka


Wytworzył: Wojciech Turski (20 czerwca 2007)
Opublikował: Wojciech Turski (20 czerwca 2007, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Rusinkiewicz (3 stycznia 2023, 10:40:22)
Zmieniono: Dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 264717