Kontrole i inspekcje 2009

Ogółem Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi przeprowadził w 2009 roku 281 kontroli i inspekcji terenowych w tym:
Kontrole i inspekcje obiektów budowlanych 136 sztuk.
 • drogowe obiektu budowlane
 • obiekty budowlane zlokalizowane na obszarach kolejowych
 • obiekty hydrotechniczne
 • obiekty budowlane na terenach zamkniętych 
 • obiekty budowlane na obszarach kolejowych
 • inne obiekty
Kontrole robót budowlanych 145 sztuki.
 • kontrole robót budowlanych 72 szt.
 • kontrole obowiązkowe 73 szt.
Kontrole kompleksowe urzędów 21 sztuk.
 • kontrole powiatowych organów nadzoru budowlanego 16 szt.
 • kontrole organów administracji architektoniczno - budowlanej 5 szt.
Dodatkowo Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego uczestniczył w 2009 roku w 1 kontroli powiatowego organu administracji architektoniczno - budowlanej wspólnie z Głównym Urzędem Nadzoru budowlanego.
W 2009 roku WINB nie kierował wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, natomiast złożył jedno zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.
 
Wyniki kontroli

Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego obejmuje między innymi przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu budowy i zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości w trakcie realizacji robót budowlanych jest brak kontroli stosowania wyrobów budowlanych, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji budowy, brak lub niewłaściwy nadzór na budowie wykonywanie robót budowlanych bez właściwego zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego.
Kontrole obowiązkowe prowadzone w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie w sprawie infrastruktury zazwyczaj przebiegały pozytywnie. Nagminnym jest jednak składanie niekompletnych wniosków o pozwolenie na użytkowanie.
Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno - budowlanej należą braki we właściwym dokumentowaniu spraw prowadzonych przez podmioty kontrolowane, uchybienia formalne popełniane w toku postępowania a także niekiedy błędy merytoryczne takie jak prowadzenie postępowania w niewłaściwym trybie, zatwierdzanie niekompletnych projektów budowlanych bez wymaganych uzgodnień i opinii, z naruszeniem właściwości rzeczowej organu lub niewłaściwe ustalanie stron postępowania.

W 2009 roku do użytkowania zostały przyjęte przez WINB 182 obiekty :
 • na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy 99 obiektów
 • na podstawie pozwolenia na użytkowanie 93 obiekty

metryczka


Wytworzył: Dorota Dąbrowska (6 maja 2010)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (6 maja 2010, 13:10:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6431