Uprawnienia budowlane

Prawo
  • Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane - Dz.U. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz. 578)
Art. 12 Prawa budowlanego :
1. Za samodzielna funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno - organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
  1. Projektowanie , sprawdzanie projektów architektoniczno - budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
  2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
  3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
  4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
  5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
  6. (uchylony)
  7. rzeczoznawstwo budowlane
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt. 1-5. mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywana funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego.
3. warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.
5.Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegająca sie o nadanie uprawnień budowlanych.
6. osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację , bezpieczeństwo i jakość.
7. Podstawę do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowegom, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
8. (uchylony).
.....
Art. 14 ust. 4
Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posidającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
.....

Aktem wykonawczym do ustawy Prawo budowlane dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 83 poz. 578)

Paragraf 4 ust. 5 w/w rozporządzenia brzmi:
W przypadku odbycia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku , zamiast książki praktyki zawodowej, należy dołączyć zaświadczenie właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej wraz z ogólną oceną z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu danej specjalności.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego podaje wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej na terenach zamkniętych wniosek o wydania zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej (35kB) word
 wzór wniosku nie jest obowiązujący

Wytworzył: Dorota Dąbrowska (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (30 sierpnia 2007, 12:27:13)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (2 czerwca 2011, 15:24:02)
Zmieniono: dot. wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29178

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij