PrawoNajważniejsze akty prawne obowiązujące w zakresie wprowadzania do obrotu i udostępniania wyrobów budowlanych oraz zasad ich kontroli

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późń. zm.)2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5)


3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.)
 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182)
 
5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. poz. 2332)
 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji (Dz. U. poz. 2256)


metryczka


Wytworzył: Leszek Bednarek (30 lipca 2007)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (5 września 2007, 14:52:22)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (26 lutego 2016, 13:46:38)
Zmieniono: uaktualnienie przepisów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15220