2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Ogłoszenie 21/2020

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku

Główne zadania:
 • Kierowanie pracą Inspektoratu w celu realizacji, na terenie powiatu radomszczańskiego, zadań i obowiązków ciążących na organie nadzoru budowlanego, zgodnie z treścią Rozdziału 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);
 • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w inspektoracie.

Wymagania
 • wykształcenie wyższe
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • obywatelstwo polskie,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera.
Wymagania pożądane: 
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w tym w szczególności w organach nadzoru budowlanego bądź administracji architektoniczno – budowlanej,
 • 2 lata na stanowiskach kierowniczych,
Wymagane dokumenty (cv, list motywacyjny, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kopię uprawnień budowlanych; kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy składać w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku" bezpośrednio w Wojewódzkim Inspektoracie  lub przesłać na adres: 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi                    
90-113 Łódź ul Traugutta 25 

W przypadku przesłania aplikacji drogą elektroniczną wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV i oświadczenia powinny być opatrzone data i własnoręcznym podpisem bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePuap lub uwierzytelnionym w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznych, uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.

Termin składania dokumentów do dnia  14 grudnia 2020 r. (liczy się data wpływu do Inspektoratu).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 42 637 47 33,  502 487 808 lub winb@lodz.uw.gov.pl
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po określonym terminie oraz nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wskazania Staroście Radomszczańskiemu nie będą zwracanie kandydatom i pozostaną , dla celów dowodowych, w dokumentacji  WINB w Łodzi nie dłużej niż jest to niezbędne do zakończenia procesu naboru na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Karolewski (26 listopada 2020)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (26 listopada 2020, 11:43:03)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (7 grudnia 2020, 10:53:00)
Zmieniono: korekta błędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 256